top of page

Škoda po divjadi

Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.

Imetniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na katerem je lovišče, so dolžni uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča in izvajati druge predpisane ukrepe za preprečevanje škode po divjadi.

Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način, lahko oškodovanec oziroma oškodovanka od upravljavca lovišča zahteva izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode.

Minister predpiše vrste ukrepov in način zagotovitve sredstev za izvedbo ukrepov.

Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča, ki ne dovoli upravljavcu lovišča ali lovišča s posebnim namenom, zavarovanja zemljišča, ga pri tem ovira ali odstrani sredstva oziroma ovire za preprečevanje škode, ne dovoli oziroma preprečuje izvajanje lova, namerno poškoduje ali odstrani lovske objekte oziroma ne ravna v skladu z zgoraj navedenim, nima pravice do povrnitve škode, ki jo povzroči divjad na teh površinah.

Oškodovanec je dolžan škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti pooblaščencu upravljavca, katerega osebne podatke in naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec javno objavi na krajevno običajen način.

Komisija za ocenitev škode po divjadi:
- Damijan Maurič, predsednik komisije 

- Ivan Majster
-
Anton Jarc

- doc. dr. Srečko F. Krope

Pisne prijave povzročene škode se pošiljajo pisno na naslov Lovske družine Boč na Kozjaku ali na srecko.krope@siol.net.

 

 

 

bottom of page